Tungstate บริการหลังการขายและการสนับสนุน

Chinatungsten Online บริการหลังการขายและการสนับสนุนรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

1) จัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้าเอกสารพิธีการศุลกากรและอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการ
2) สถิติและเอกสารระหว่างการทดสอบ
3) ให้คำตอบอย่างมืออาชีพและการแก้ปัญหาที่ลูกค้าอาจพบในการใช้งาน
4) รีไซเคิลของเหลือและขยะของ Tungstate จากลูกค้า
5) บริการหลังการขายและการสนับสนุนอื่น ๆ

ฝ่ายบริการและสนับสนุนลูกค้าออนไลน์ Chinatungsten

การชำระเงิน Tungstate และเอกสาร
ใบแจ้งหนี้ Pro-forma ของ Tungstate
ใบแจ้งหนี้ Tungstate รายชื่อบรรจุ Tungstate
ใบตราส่งสินค้า Tungstate
ใบรับรองการวิเคราะห์ Tungstate
ใบรับรองแหล่งกำเนิด Tungstate