vonfram dichloride

Vonfram Dichloride

Tên: vonfram dichloride

Công thức WCl2

Trọng lượng phân tử Trang 254.76

CAS: 13470-12-7

Mật độ hấp dẫn 5.436

Thuộc tính

Nó rất không ổn định trong không khí và dễ bị oxy hóa. Nó sẽ bị phân hủy ở 500oC, nó cũng sẽ bị oxy hóa bởi nước, giải phóng hydro trong một phản ứng dữ dội với nước. Nó có thể được hòa tan trong axit hydrochloric, ethanol và ether. Được tiết kiệm vượt quá lượng hydro clorua.