Vonfram (VI) Isopropoxide

Vonfram (VI) Isopropoxide

Tên: Vonfram (VI) isopropoxide

Tên khác: Vonfram (6+) hexa (2-propanolate)

CAS: 52321-90-1

Công thức C18H42O6W

Trọng lượng phân tử 538.36200

Chính xác Khối lượng 538.24900

PSAiên 138.36000 LogPiên 4.95180