Loại công nghiệp Tungstate

Hình ảnh Tungstate

Chuẩn bị

Làm cho vonfram trioxide hòa tan trong dung dịch hydroxit kim loại kiềm hoặc cacbonat, có thể điều chế một tungstat kim loại kiềm. Tạo muối kim loại bổ sung với phản ứng tungstate kim loại kiềm để phản ứng đo lường, có thể thu được muối kim loại tương ứng của axit tungstic. Nếu làm cho oxit vonfram nóng chảy với oxit kim loại hoặc cacbonat hoặc làm cho clorua kim loại nóng chảy với tungstate cũng có thể thu được tungstate tương ứng.

Trong các sản phẩm tungstate công nghiệp là axit photphotungstic phổ biến, vonfram florua, vì các loại vật liệu phủ chất lượng cao trong ngành công nghiệp thông tin điện tử được sử dụng rộng rãi.

Tungstate các sản phẩm truyền thống quan trọng là: ammonium paratungstate, Tungstate, hai loại tungstate này chiếm một vị trí quan trọng trong tất cả các loại sản phẩm tungstate.