gấu bông bốn cánh

Vonfram Tetraiodide Hình ảnh

Vonfram tetraiodide là bột màu đen, bị phân hủy khi đun nóng nhưng nó không có điểm sôi nóng chảy cố định.

Tên: vonfram tetraiodide

Công thức WI4

Trọng lượng phân tử 691.458

Mật độ sắp xếp 5.218

CAS: 14055-84-6

Thuộc tính

Làm nóng trong không khí, vonfram tetraiodide bị phân hủy thành WI2 và iốt. Dễ dàng thủy phân. Dễ bị oxy hóa. Trong không khí, dễ dàng phục hồi bằng các hợp chất phối tử nitơ, chẳng hạn như pyridine, acetonitril, v.v ... để tạo thành các phức hợp tương ứng.

Độ hòa tan: Bị phân hủy tại điểm nóng chảy, không tan trong nước lạnh, nhưng nước nóng. Hòa tan trong ethanol, không hòa tan trong ether, chloroform, turpentine.

Tổng hợp: vonfram tetraiodide được hình thành bằng hydro iodide phục hồi vonfram hexachloride hoặc bằng phản ứng giữa nhôm triiodide và vonfram dioxide.