volfram diselenid

Tungsten Diselenide Bild

Wolfram diselenid är en oorganisk förening med formeln WSe2. Föreningen antar en hexagonal kristallin struktur liknande molybdendisulfid. Varje volframatom är kovalent bunden till sex selenligander i en trigonal prismatisk koordinationssfär medan varje selen är bunden till tre volframatomer i en pyramidal geometri. Volfram-seleniumbindningen har en längd av 0,2526 nm och avståndet mellan selenatomer är 0,344 nm. Lager staplar ihop via van der Waals interaktioner. WSe2 är en mycket stabil halvledare i dikalkogeniderna i grupp VI-övergångsmetall.

Syntes: Uppvärmning av tunna filmer av volfram under tryck från gasformigt selen och höga temperaturer (> 800 K) med användning av sputter avsättningsteknik leder till att filmerna kristalliserar i hexagonala strukturer med rätt stökiometriskt förhållande.

W + 2 Se → WSe2